Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 milijonų eurų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 milijonai eurų.

Pranešimą apie koncentraciją kontrolės įgijimo atveju teikia kontroliuojantys asmenys, susijungimo atveju – bendrai visi koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai.

Paslaugos rezultatas

 • Duotas leidimas vykdyti koncentraciją pagal pateiktą pranešimą;
 • Duotas leidimas vykdyti koncentraciją pagal nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas;
 • Neleista vykdyti koncentracijos.

Pateikimo būdai ir forma

Pranešimas bei jo priedai gali būti įteikiami atvykus į Konkurencijos tarybą adresu Jogailos g. 14,  Vilnius arba siunčiami el. paštu [email protected].

Didelės apimties elektroninius dokumentus galima įkelti į Konkurencijos tarybos serverius prieš tai suderinus su Susijungimų priežiūros grupės darbuotojais.

Nuoroda į Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogą (PASIS)

Konkurencijos tarybos sutikimas savivaldybei dėl naujos ūkinės veiklos vykdymo pavedimo naujai steigiamam juridiniam asmeniui arba jau veikiančiai savivaldybės įmonei išduodamas remiantis Vietos savivaldos įstatymo 9straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis. Nauja ūkine veikla laikoma ūkinė veikla, kurios savivaldybės valdoma įmonė per pastaruosius trejus metus iki savivaldybės sprendimo pavesti jai tokią veiklą vykdyti priėmimo faktiškai nevykdė. 

Siekdama gauti sutikimą, savivaldybė turi įvykdyti konkurencingą ūkio subjektų atrankos procedūrą. Ši turi būti atlikta ne anksčiau kaip 6 mėnesiai iki prašymo dėl sutikimo pateikimo ir turi atskleisti, ar kiti ūkio subjektai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, gali vykdyti atitinkamą veiklą.

Konkurencijos taryba sutikimą naujos ūkinės veiklos vykdymui išduoda nustačiusi šias sąlygas: 1) nauja ūkinė veikla yra būtina siekiant patenkinti savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus ir 2) atsižvelgdami į savo komercinius interesus, kiti ūkio subjektai tokios veiklos nevykdytų arba vykdytų ne visa apimtimi, kuri yra būtina savivaldybės bendruomenės bendriesiems interesams patenkinti, ir tik 3) jeigu tokiu sprendimu nebus teikiama privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės. Prieš duodama sutikimą, Konkurencijos taryba taip pat įvertina, ar nėra taikomos Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos išimtys.

Paslaugos rezultatas

 • Sprendimas duoti sutikimą savivaldybei steigti naują juridinį asmenį ar patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą savivaldybės valdomai įmonei;
 • Sprendimas neduoti sutikimo savivaldybei steigti naują juridinį asmenį ar patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą savivaldybės valdomai įmonei;
 • Išvada dėl naujos ūkinės veiklos vykdymo atitikties Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams.

Pateikimo būdai ir forma

Prašymas pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Konkurencijos tarybą adresu Jogailos g. 14, Vilnius, siunčiant paštu ar el. paštu [email protected].

Prie prašymo pateikiami tipinės formos priedai:

 1. Savivaldybės tarybos sprendimo ir (ar) sutarties, pagal kurią šiuo metu ūkio subjektas teikia paslaugą, kopija.
 2. Konkurencingos procedūros sąlygos, techninės specifikacijos ir kitų dokumentų, susijusių su konkurencingos procedūros vykdymu, kopijos.
 3. Dokumento, patvirtinančio konkurencingos procedūros rezultatą, kopija.
 4. Savivaldybės įgalioto subjekto, organizavusio konkurencingą procedūrą, protokolų, kuriuose užfiksuotos konkurencingos procedūros aplinkybės, kopijos.
 5. Konkurencingoje procedūroje dalyvavusių ūkio subjektų pasiūlymų kopijos.
 6. Informacijos, kuri buvo paskelbta apie vykdomą konkurencingą procedūrą, kopija.
 7. Sutarties, kurią ketinama pasirašyti, tuo atveju, jeigu būtų gautas Konkurencijos tarybos sutikimas, su savivaldybės naujai steigiamu juridiniu asmeniu ar valdomu juridiniu asmeniu, projektas.
 8. Kiti dokumentai (jų kopijos), kuriuose yra svarbių prašymui nagrinėti duomenų.

Nuoroda į Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogą (PASIS)

Pažymoje pateikiama informacija apie paramą, kuri Lietuvos valdžios institucijų ūkio subjektui suteikta kaip nereikšminga (de minimis) pagalba, nurodant, kiek pagalbos ūkio subjektas dar gali gauti per trejų mokestinių metų laikotarpį.

Paslaugos rezultatas

Išduota pažyma apie ūkio subjektui suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą.

Pateikimo būdai ir forma

Pažyma išduodama ūkio subjektui prisijungus prie Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro ir pažymą atsisiuntus ūkio subjektui patogiu formatu arba pateikus rašytinį prašymą atvykus į Konkurencijos tarybą adresu Jogailos g. 14, Vilnius, atsiuntus paštu arba el. paštu [email protected].

Nuoroda į Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogą (PASIS)

Fizinis asmuo, dirbęs Konkurencijos taryboje, gali prašyti informacijos apie jo gautą darbo užmokestį ir (arba) darbo stažą, remiantis Konkurencijos tarybos archyve saugomais dokumentais. Informacijos gali prašyti ir juridinis asmuo, kuris kreipiasi į Konkurencijos tarybą, turėdamas fizinio asmens ar teisės aktais nustatytus įgaliojimus.

Paslaugos rezultatas

Išduotas dokumentas, patvirtinantis darbo stažą ir (ar) darbo užmokestį.

Pateikimo būdai ir forma

Prašymą išduoti dokumentą, patvirtinantį darbo stažą ir (ar) darbo užmokestį, asmuo gali pateikti atvykęs į Konkurencijos tarybą adresu Jogailos g. 14, Vilnius, ar atsiuntęs prašymą paštu arba el. paštu [email protected].

Laisvos formos prašyme turėtų būti pateikiama ši informacija:

 1. Vardas (-ai), pavardė (-ės).
 2. Gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo).
 3. Pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).
 4. Kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

Prašymas turi būti pasirašytas (prašymas, teikiamas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas elektroniniu parašu). Taip pat turi būti pateiktas asmens tapatybės dokumentas arba jo patvirtinta kopija. Jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo, jis turi pateikti fizinio asmens ar teisės aktais nustatytus įgaliojimus.

Nuoroda į Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogą (PASIS)

Atnaujinta: 2021 12 29