Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika
 • Valstybės pagalba 25
  • Ar mokslinių tyrimų infrastruktūros, kuri be ekonominės veiklos būtų panaudota ir papildomai ekonominei veiklai vykdyti, sukūrimas valstybės lėšomis laikytinas valstybės pagalba?

   Kai infrastruktūra beveik išimtinai naudojama neekonominei veiklai vykdyti, finansavimui netaikomos valstybės pagalbos taisyklės, su sąlyga, kad ekonominis naudojimas išlieka tik pagalbinis (veikla, tiesiogiai susijusi su neekonominiu infrastruktūros eksploatavimu) ir ekonominei veiklai skirti pajėgumai neviršija 20 procentų visų infrastruktūros metinių pajėgumų.

   Atnaujinta: 2020 12 30

  • Kaip apskaičiuojamos palūkanos susigrąžinant neteisėtą pagalbą?

   Susigrąžinant neteisėtą pagalbą ir apskaičiuojant palūkanas naudojamos skirtingos palūkanų normos priklausomai nuo to, kas priima sprendimą susigrąžinti pagalbą: jeigu Europos Komisija - orientacinės palūkanų normos, jeigu pagalbos teikėjas arba nacionaliniai teismai - rinkos palūkanų normos.

   Atnaujinta: 2020 12 30

  • Ar sugrąžinant neteisėtą pagalbą, ji sugrąžinama su palūkanomis?

   Taip. Neteisėtai suteikta pagalba visada turi būti susigrąžinama su palūkanomis, kurios skaičiuojamos nuo tos dienos, kai neteisėta pagalba buvo suteikta pagalbos gavėjui, iki jos susigrąžinimo dienos.

   Atnaujinta: 2020 12 30

  • Ar tuo atveju, kai priimamas Europos Komisijos sprendimas sugrąžinti neteisėtą valstybės pagalbą, gali būti suteikta nauja valstybės pagalba?

   Ne. Tuo atveju, jeigu yra priimamas Europos Komisijos sprendimas sugrąžinti neteisėtą valstybės pagalbą, pagalbos gavėjo galimybė gauti naują pagalbą yra apribojama, tol kol jis nėra sugrąžinęs neteisėtos pagalbos.

   Atnaujinta: 2020 12 30

  • Ar duomenis į Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę gali suvesti tik pagalbos teikėjas, ar tai gali padaryta pagalbos teikėjo paskirta kita institucija arba organizacija (pavyzdžiui, paramą administruojanti agentūra, finansų įstaiga ir pan.)?

   Duomenis į Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę gali pateikti tik pagalbos teikėjas.

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Ar Valstybės pagalbos skaidrumo svetainė ir Suteiktos valstybės pagalbos skaidrumo modulis yra tas pats?

   Taip.

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Ar Valstybės pagalbos skaidrumo svetainė ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras yra tas pats?

   Valstybės pagalbos skaidrumo svetainė ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras yra atskiros sistemos.

   Pareigą teikti duomenis į Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę nustato Europos Sąjungos valstybės pagalbos teikimą reglamentuojantys teisės aktai, o pareiga teikti duomenis į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarime Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas).

   Valstybės pagalbos skaidrumo modulyje paskelbta informacija yra vieša ir prieinama ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių gyventojams, tuo tarpu duomenys, pateikti į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą, nėra viešai skelbiami, tačiau gali būti suinteresuotoms šalims pateikiami Nutarime nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Kiek paprastai užtrunka valstybės pagalbos notifikavimo procesas?

   Vidutinė notifikavimo proceso trukmė (nuo užpildytos notifikacijos pateikimo Europos Komisijai iki Europos Komisijos sprendimo) yra 6 mėnesiai.

   Notifikavimas gali užtrukti trumpiau, jeigu pagalbos schema yra nesudėtinga ir iki notifikacijos pateikimo buvo aptarta su Europos Komisija.

   Sudėtingų schemų derinimas gali užtrukti ir kelis metus.

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Kodėl nuostolių kompensavimas gali būti laikomas valstybės pagalba – juk įmonė negauna jokio finansinio pranašumo?

   Įmonė gauna ekonominę naudą, nes patirtus nuostolius padengia ne savo nuosavomis lėšomis. Sutaupytas lėšas, kurių nereikėjo skirti nuostolių padengimui, įmonė gali panaudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, investicijoms. Tokiu būdu įmonė įgyja pranašumą prieš kitus, panašią veiklą vykdančius ūkio subjektus.

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Kas yra orientacinės palūkanų normos?

   Europos Komisija yra nustačiusi metodiką, pagal kurią skaičiuojamos orientacinės palūkanų normos, kurios naudojamos kaip rinkos palūkanų normų pakaitalas. Metodikos esmė – prie bazinės palūkanų normos  pridedama paskolos marža, kuri priklauso nuo paskolos gavėjo kredito reitingo ir turto įkeitimo lygio. Vis dėlto pagal šią metodiką nustatytos palūkanų normos yra tik orientacinės ir jeigu paskolos gavėjas pastaruoju metu buvo sudaręs panašių sandorių didesne nei orientacinė norma, atitinkama orientacinė norma negali būti naudojama kaip rinkos palūkanų normos pakaitalas.

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Ar sveikatos priežiūros įstaigų vykdoma veikla laikytina ūkine?

   Europos Komisijos preliminariu vertinimu, ligoninių ar kitų sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias gaunamas atlygis, turėtų būti laikomos ūkine veikla tiek tada, kai pacientas už paslaugas sumoka tiesiogiai, tiek tada, kai už jas atlyginama iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, valstybinio sveikatos draudimo fondo).

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Kaip išvengti kryžminio subsidijavimo, teikiant pagalbą subjektui, kuris vykdo ūkinę ir neūkinę veiklą?

   Siekiant išvengti ūkinės veiklos kryžminio subsidijavimo, būtina aiškiai atskirti skirtingų rūšių veiklos išlaidas, finansavimą ir pajamas.

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Kas yra kryžminis veiklų subsidijavimas?

   Kryžminis veiklų subsidijavimas atsiranda tuo atveju, jeigu subjektas, kuris vykdo ir remiamą, ir neremiamą veiklas, remiamai veiklai skirtas paramos lėšas nukreipia neremiamai veiklai finansuoti.

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Kas yra įmonė ir ūkinė (ekonominė) veikla?

   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendimais yra išaiškinęs, kad įmonės sąvoka apima bet kokį ūkinę veiklą vykdantį subjektą, nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų, o ūkine veikla laikoma bet kokia veikla, kurios metu konkrečioje rinkoje siūlomos prekės ir paslaugos, nepriklausomai nuo to, ar siekiama gauti pelno.

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Kas yra VESP?

   Ekonominė veikla, kuria teikiamos visuotinės naudos paslaugos, kurių rinka be valstybės intervencijos neteiktų arba teiktų kitokiomis kokybės, saugos, prieinamumo, lygių galimybių ar visuotinio prieinamumo sąlygomis (pavyzdžiui, sveikatos priežiūros paslaugos, slaugos paslaugos).

   Atnaujinta: 2017 12 13

  • Koks yra Konkurencijos tarybos vaidmuo?

   Konkurencijos taryba yra koordinuojanti institucija valstybės pagalbos, kuriai taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės, klausimais. Ji atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę, teikia valstybės pagalbos teikėjams išvadas ir rekomendacijas, kaupia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą bei tvarko nereikšmingos pagalbos registrą.

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Koks yra Europos Komisijos vaidmuo?

   Komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis nuolat prižiūri tose valstybėse taikomas valstybės pagalbos schemas. Ji gali pareikalauti panaikinti nesuderinamas su bendrąja rinka programas arba jas pakeisti. Jai pripažinus, kad suteikta valstybės pagalba yra nesuderinama su bendrąja rinka, ši pagalba turi būti grąžinta (su palūkanomis).

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Kas yra neteisėta valstybės pagalba?

   Neteisėta valstybės pagalba – tai pagalba kurią valstybės narės teikia nesuderinus su Europos Komisija (pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108(3) str.) ir kuriai netaikomi pranešimo išimtį numatantys Europos Sąjungos teisės aktai.

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Kada valstybės pagalba laikoma suteikta?

   Valstybės pagalba laikoma suteikta, kai pagalbos gavėjui pagal taikomą nacionalinį teisinį režimą suteikiama juridinė teisė gauti pagalbą, nepriklausomai nuo jos išmokėjimo datos.

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Kaip gauti pažymą apie mano įmonei suteiktą de minimis pagalbą?

   Pažyma išduodama ūkio subjektui prisijungus prie Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro ir pažymą atsisiuntus ūkio subjektui patogiu formatu arba pateikus rašytinį prašymą atvykus į Konkurencijos tarybą adresu Jogailos g. 14, Vilnius, atsiuntus paštu arba el. paštu [email protected].

   Atnaujinta: 2021 12 29

  • Ar reikia informuoti Europos Komisiją apie numatomą teikti valstybės pagalbą, kai pagalba teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatomis (OL 2014 L 187, p.1)?

   Teikiant valstybės pagalbą, kuriai taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatos, pagalbos teikėjas per 20 darbo dienų nuo pagalbos priemonės įsigaliojimo turi užpildyti informacijos santrauką (kuri pateikiama Bendrojo bendrosios išimties reglamento II priede) ir ją per Konkurencijos tarybą pateikti Europos Komisijai.

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Ar EUREKA programos projektams yra taikomos valstybės pagalbos taisyklės?

   EUREKA programos projektams yra taikomos valstybės pagalbos taisyklės.

   Atnaujinta: 2015 11 27

  • Kaip turi būti apskaičiuojamas suteiktos pagalbos dydis, kai pagalba išmokama dalimis?

   Jeigu pagalba išmokama dalimis, jos vertė yra diskontuojama suteikimo metu. Palūkanų norma naudojama diskontuojant ir skaičiuojant bendrąjį subsidijos ekvivalentą, yra pagalbos metu galiojusi orientacinė palūkanų norma. Orientacinė palūkanų norma skelbiama Europos Komisijos puslapyje adresu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

   Atnaujinta: 2015 11 24

  • Kokia data turi būti laikoma de minimis pagalbos suteikimo data?

   De minimis pagalba laikoma suteikta tuo metu, kai pagalbos gavėjas pagal nacionalinį teisinį režimą įgyja juridinę teisę gauti tokią pagalbą (pavyzdžiui, pasirašoma finansavimo sutartis, priimamas atsakingos institucijos sprendimas konkrečiam ūkio subjektui skirti konkretaus dydžio de minimis pagalbą ir t. t.).

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Kas yra vienas ūkio subjektas de minimis reglamento prasme?

   Pagal naujuosius De minimis reglamentus vienu ūkio subjektu (viena įmone) pripažįstami juridiniai ar fiziniai asmenys atitinkantys bent vieną iš De minimis reglamentų 2(2) straipsniuose nustatytų kriterijų.

   Atnaujinta: 2015 11 24